21.02.2019 жылы Ақсуат ауылдық округінде аудандық полиция бөлімімен көлік құралдарына салық төлеуде қарызы бар тұлғаларды анықтау бойынша рейдтік шаралар жүргізу, сонымен көліктерді айыппұл тұрақтарына шығару жұмыстары жүргізілген болатын.

Елбасының тапсырмасына сәйкес елімізде Қазақстан Республикасының  қылмыстық және іс жүргізу процестері заңдылықтарын жаңғырту бойынша көптеген іс шаралар жүргізілуде.

Жаңғыртудың жаңа кезеңі қылмыстық қудалау процестерін халықаралық стандарттарға сәйкестендіріп, азаматтардың құқықтарын сақталуына және қылмыстық процестің шынайылығын қамтамасыз етуге бағытталған.

Аталған өзгерістер бірінші кезекте азаматтардың құқық қорғау органдарына сенімділігін арттыруға бағытталған.

Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік негіздерін жаңарту заңнамалық актілеріне енгізілетін қосымшалармен толықтырулар келесі 5 негізгі бағытты қамтиды:

- адам құқығын қорғауды нығайту;

- тараптардың жарыспалылығын арттыру, қорғаушылардың құқықтарын арттыру;

- тергеу процессін жеңілдету және оны үнемділігін қамтамасыз ету,

- соттық бақылауды кеңейту;

- сондай-ақ тергеу органдары, прокуратура мен соттың арасында құзыреттілікті нақты бөліп оның қайталануын болдырмауға бағытталған.

Заң жобасы азаматтар үшін маңызды мәселелерді реттейді.

Олардың ең басты өзгерістерін атап өтсек:

  1. Азаматтарды сот санкциясынсыз ұстау мерзімін 72 сағаттан 48 сағатқа дейін қысқарту ұсынылып отыр. Ал кәмелетке толмағандарды 24 сағаттан артық ұстауға болмайды.

48 сағат сот сакциясынсыз ұстау–бұл әлемдік тәжірибеде қолданылып келеді.

72 сағат ұстау тек қана келесі қылмыстар бойынша қолданылады:

- аса ауыр қылмыстар;

- террористік немесе экстремистік қылмыстар;

- қоғамдық ретсіздік;

- ұйымдасқан топтар;

- есірткі заттарының айналымы, өлімге алып келетін қылмыстар.

  1. Экономикалық қылмыстар бойынша «қамауда ұстау» шарасы қолданылмайды.

Аталған қылмыстар адамдардың өміріне қауіп төндірмейді. Сонымен бірге, жалған ақша жасау, контрабанда, қаржылық пирамидалар және ұйымдасқан қылмыстық топтар, рейдерлік қылмыстары бойынша «қамауда ұстау» шарасы қолданылады.

Бұдан бөлек, салықтық тексеру актісі немесе ревизия қорытындысы, жасалған мәміленің жалған екендігін растайтын сот шешімі болмаған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастауға болмайтындығы туралы норманы заңнамалық актіден Кодекске енгізіледі.

  1. Қылмыстық істерді тергеудің электронды форматқа көшуі.

Бағдарлама қылмыстық процестің барлық сатысын қамтиды: қылмыстың тіркелуінен бастап, оның тергелуі және үкім орындалғанға дейін.

Бұл өзгеріс тергеушілердің жұмысын жеңілдететіні белгілі. Бұрын соттың санкциясын 3 тәулік күтсе, енді бірнеше сағатта алуға болады.

Әр жүйеге кіру, тергеушінің әрбір әрекеті компьютермен қадағаланады. Жаңа жүйе өзгерістер мен жалған мәліметтерді енгізуге жол бермейді.

2018 жылы барлық құқық қорғау органдарының аталған жобаға көшуі жоспарланған. Экономикалық тергеу қызметімен бүгінгі таңда аталған жобаға өту бойынша техникалық жұмыстар ұйымдастырылды. Жаңа өзгерістер прокуратура органдарының бастамасымен іске асырылуда, біз бұл жобаны толық қолдаймыз және прокуратурамен бірлесе жүзеге асыруға дайынбыз.

Жалпы, электронды қылмыстық іс Елбасының цифрлық жүйеге өту тапсырмасына сәйкес келеді.

 

Теректі ауданы  бойынша МКБ

В течение 2014 года в Налоговый Кодекс неоднократно вносились изменения и дополнения, часть из которых вступили в действие в 2014 году и в другие годы, основные изменения вступают в действие с 1 января 2015 года.

Хотелось бы остановиться на  изменениях  касательно   процедуры прекращения деятельности ИП.

Во- первых: сокращены документы, предоставляемые налогоплательщиками при прекращении деятельности, в порядках, установленных статьями 414243 Налогового кодекса.

В частности, исключено требование по предоставлению в налоговый орган:

  • свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или пояснения на бумажном носителе при его утере, порче,
  • справки банка и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, о закрытии имеющихся банковских счетов;
  • документ об уничтожении печати индивидуального предпринимателя (при ее наличии);
  • документа, подтверждающего публикацию в периодическом печатном издании информации о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора.

Налоговый орган не позднее 3 рабочих дней (ранее предусматривалось не позднее 5 рабочих дней) со дня исполнения налогового обязательства осуществляет снятие с регистрационного учета в качестве ИП, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора и размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа информацию о снятии таких лиц с регистрационного учета.

Предусмотрен ввод в Налоговый кодекс новой статьи 43-1 «Прекращение деятельности отдельных категорий индивидуальных предпринимателей в упрощенном порядке».

Упрощенный порядок прекращения деятельности отдельных категорий индивидуальных предпринимателей предусматривает снятие с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя без проведения камерального контроля, установленного статьей 586 Налогового кодекса, на основании:

1) налогового заявления налогоплательщика о прекращении деятельности либо

2) письменного согласия, содержащегося в налоговом заявлении о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности или в расчете стоимости патента.

Прекращению деятельности в упрощенном порядке подлежат индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Республики Казахстан или оралманами, соответствующие на момент подачи налогового заявления о прекращении деятельности одновременно следующим условиям:

1) не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика НДС;

2) не осуществляющие деятельность в форме совместного предпринимательства;

3) не являющиеся плательщиками единого земельного налога, применяющими раздельный учет доходов и расходов, имущества по видам деятельности, на которые не распространяется специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств;

4) не осуществляющие отдельные виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 574 Налогового Кодекса (производство и реализация подакцизной продукции, деятельности по осуществлению игорного бизнеса и организации деятельности по лотерейным билетам, деятельности связанной с объектами фиксированного налога);

5) отсутствующие в плане налоговых проверок на основании результатов мероприятий системы оценки рисков;

6) не имеющие налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

При прекращении деятельности в упрощенном порядке ИП представляет в налоговый орган по месту своего нахождения одновременно:

1) налоговое заявление о прекращении деятельности;

2) ликвидационную налоговую отчетность;

3) налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при ее наличии) в, установленном статьей 648 Налогового Кодекса порядке.

Налогоплательщик признается снятым с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя со дня, следующего за днем:

уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений, перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов,

при прекращении деятельности в упрощенном порядке по основанию, предусмотренному подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящей статьи;

истечения срока действия последнего патента (за исключением случаев приостановления деятельности), при прекращении деятельности в упрощенном порядке по основанию, предусмотренному подпунктом 2) части первой пункта 1 настоящей статьи;

окончания периода приостановления деятельности, указанного в налоговом заявлении о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности, при прекращении деятельности в упрощенном порядке по основанию, предусмотренному подпунктом 2) части первой пункта 1 настоящей статьи.

Ввод нового порядка прекращения деятельности отдельными категориями ИП в упрощенном порядке позволит сократить количество посещений налогового органа, устанавливает и сокращает сроки проведения процедуры снятия с регистрационного учета в качестве ИП.

Кроме того, позволяет ИП в течение 15 рабочих дней сняться с регистрационного учета в качестве ИП без проведения налоговым органом налоговой проверки либо камерального контроля. Налоговая проверка в отношении ИП, прекращающих деятельность в рамках требования предлагаемой статьи, будет производиться только в случае установления расхождений в суммах исчисленных налогов.

То есть, налоговые органы в течение срока исковой давности продолжают осуществлять камеральный контроль в отношении такого физлица после снятия с регучета.

В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля налоговый орган направляет физическому лицу уведомление об устранении нарушений, исполнение которого осуществляется физическим лицом в соответствии с Налоговым законодательством.

В случае неисполнения физическим лицом уведомления и (или) несогласия налоговых органов с представленными пояснениями налоговый орган вправе в отношении такого физического лица провести документальную проверку.

При этом информация об индивидуальных предпринимателях, прекративших деятельность доступна на сайте Налогового комитета (сервис «Поиск налогоплательщиков»).

В декабре 2014г нами была опубликована заметка по изменению  по кодам бюджетной классификации,действующих с 1 января 2015 года.Однако, Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан письмом от 23 декабря 2014 года № КГД-06-2/3503-Исообщает, что по категории  «Налоговые поступления» новые КБК с учетом сокращения (исключения) будут действовать с 1 июля 2015 года в связи переносом срока введения.

 
 

Гл.специалист УГД по Теректинскому району

Хайруллина А.

Статья 256 Налогового Кодекса, регламентирующая основания по отнесению в зачет сумм НДС, дополнена новыми подпунктом 8-1 пункта 2 и пунктами 3-4, 7, и 8.

В связи с внедрением электронных проездных документов, выдаваемых на железнодорожном транспорте, дополнительно введен подпункт 8-1 в пункт 2 статьи 256 Налогового Кодекса РК, предусматривающий порядок отнесения в зачет сумм НДС по электронным железнодорожным билетам.Данный подпункт введен по аналогии с электронным билетом, выдаваемым на воздушном транспорте при наличии тех же условий.Где, суммой НДС, относимого в зачет, является сумма налога, которая выделена отдельно в электронном проездном документе, выдаваемом на железнодорожном транспорте, с указанием идентификационного номера и номера свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС налогоплательщика - перевозчика при одновременном выполнении следующих условий:

наличие посадочного талона, выданного перевозчиком;

наличие документа, подтверждающего факт оплаты стоимости электронного проездного документа.

Дополнительно введенным пунктом 7 статьи 256 Налогового Кодекса РК отмечено, что не является обязательным в счете-фактуре, выписанном в электронном виде указание реквизитов, предусмотренных в подпунктах 2-1) и 3) пункта 5 статьи 263 Налогового Кодекса, так как будут они заполняться с программного интерфейса.

В частности это таких реквизитов, как:

2-1) адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, в котором указывается место нахождения (жительства) поставщика и получателя товаров, работ, услуг;

3) в отношении физических лиц, являющихся получателями товаров, работ, услуг, - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

в отношении юридических лиц, являющихся поставщиками или получателями товаров, работ, услуг, - наименование, указанное в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. При этом в части указания организационно-правовой формы возможно использование аббревиатуры в соответствии с обычаями, в том числе обычаями делового оборота.

Новым подпунктом 8 пункта 2 статьи 256 Налогового Кодекса РК предусмотрено, что для целей раздела исчисления НДС при наличии нескольких оснований для отнесения в зачет сумм НДС, подлежащих уплате за полученные товары, работы, услуги, зачет суммы НДС производится однократно по наиболее раннему основанию. Введен данный подпункт в целях исключения разночтения в случае наличия нескольких дат отнесения НДС в зачет.

Вместе с тем  введено требование, согласно которому налогоплательщик (налоговый агент), являющийся плательщиком НДС, в случае принятия решения о приостановлении деятельности обязан одновременно с документами, установленными пунктом 1 статьи 73 Налогового кодекса, представить в налоговый орган по месту своего нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по НДС в целях снятия с такого учета.

Статьей 3 Закона от 28.11.2014 года № 257 введено требование, предусматривающее снятие с регистрационного учета по НДС с 1 января 2015 года плательщиков НДС, приостановивших представление налоговой отчетности по состоянию на 1 января 2015 года.

 

Руководитель отдела

УГД по Теректинскому району

Зайкина Г.В.

Освобождение физических лиц от уплаты НДС и акциза при ввозе автотранспортных средств

С 1 января 2015 года вступает в силу Договор о Евразийском экономическом союзе. Следует отметить, что согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 72 данного договора, косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства-члена Евразийского экономического союза товаров, которые ввозятся на территорию государства-члена физическими лицами не в целях предпринимательской деятельности.

Согласно пункту 5 статьи 2 Налогового кодекса, если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, применяются правила указанного договора.

Учитывая, что Договор ратифицирован Республикой Казахстан и нормы его имеют приоритет над внутренним законодательством РК, планируется внесение изменений в налоговое законодательство РК, в части исключения из Налогового кодекса нормы определяющей в качестве плательщиков НДС физических лиц, импортирующих транспортные средства, подлежащих государственной регистрации в государственных органах РК.

Таким образом, с 1 января 2015 года при ввозе физическими лицами товаров, в т. ч. транспортных средств не в целях предпринимательской деятельности НДС и акцизы не взимаются. Следовательно, согласно Налогового кодекса обязательство по представлению налоговой отчетности по НДС и акцизу не возникает.

 

Ведущий специалист

УГД по Теректинскому району

А.Нурумов