Теректі ауданы әкімі аппаратының

регламентін бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңдарына сәйкес Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса беріліп отырған Теректі ауданы әкімі аппаратының регламенті бекітілсін.

2. «Теректі ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды алсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Теректі ауданы әкімі аппаратының басшысы А.А.Байгазиевке жүктелсін.

 

Аудан әкімі             К.Жакупов

   

Теректі ауданы әкімінің

2017 жылғы  «____» ______  №___

шешімімен бекітілген

   

Теректі ауданы әкімі аппаратының

регламенті

 

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Теректі ауданы әкімі аппаратының регламенті (бұдан әрі – Регламент) жүктелген міндеттер мен функцияларды атқару процесінде Теректі ауданы әкімі аппараты (бұдан әрі – Аппарат) қызметінің ішкі тәртібін белгілейді.  

1.2. Аппарат және оның құрылымдық бөлімшелері (бұдан әрі – бөлімдер) Теректі ауданы әкімдігі мен әкімінің қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

1.3. Аппараттың қызметі Қазақстан Республикасының Конституциясымен, 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2000 жылғы  27 қарашадағы «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарымен, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен және осы Регламентпен реттеледі.

Регламентте көзделген ережелер, Қазақстан Республикасының өзге құқықтық актілерімен реттелмеген бөлігінде Аппарат қызметінде қолданылады.

1.4. Аудан әкімінің орынбасарлары және Аппарат басшысы функцияларды аудан әкімінің шешімімен белгіленген міндеттер бөлінісіне сәйкес атқарады. Аудан әкімі ұзақ уақыт бойы болмаған немесе өзінің міндеттерін орындау мүмкіндігі болмаған жағдайда оның өкілеттіктерін әкім тағайындаған орынбасар жүзеге асырады.

1.5. Регламент:

1) Аппарат қызметінің;

2) аудан басшылығының жұмыс кеңестерін дайындау және өткізу;

3) аудан басшылығының қатысуымен өтетін іс-шараларды дайындау және өткізу;

4) аудан әкімі мен әкімдігінің актілері жобаларын дайындау және ресімдеу;

5) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, Премьер-Министрінің, облыс әкімдігі мен әкімінің, оның орынбасарларының және Аппарат басшысының заңнамалық актілерінің, актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды және тексеруді ұйымдастыру тәртіптерін реттейді.

1.6. Регламенттің мақсаттары:

1) Аппараттың тиімді және ұдайы қызметін қамтамасыз ету;

2) аудан әкімдігі қаулылары, аудан әкімінің шешімдері мен өкімдері жобаларын сапалы дайындауды қамтамасыз ету;

3) ауданның барлық жергілікті атқарушы органдарының лауазымды тұлғаларының келісілген іс-қимылдарын қамтамасыз ету;

4) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, Премьер-Министрінің, облыс әкімдігі мен әкімінің, оның орынбасарларының және Аппарат басшысының актілері мен тапсырмаларын орындау барысындағы жергілікті атқарушы органдардың өзара жауаптылығын белгілеу болып табылады.

 

2. Жұмысты жоспарлау

2.1. Аппарат өз қызметін Аппараттың жылдық жұмыстар жоспарына және бөлімдердің тоқсан сайынғы жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырады.

2.2. Аппараттың жылдық жұмыс жоспары (бұдан әрі осы бөлімде – жұмыс жоспары) бөлімдердің ұсыныстары негізінде әзірленеді.

Ұсыныстар жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың 10 желтоқсанына дейін ұйымдастыру және бақылау жұмыстары бөліміне (бұдан әрі – Ұйымдастыру бөлімі) енгізіледі.

 Жұмыс жоспарлары және Аппарат қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы есеп Аппарат басшысымен бекітіледі. Бекітілген Аппараттың жұмыс жоспары танысу және орындау үшін бөлімдерге жолданады.

2.3. Жұмыс жоспарының жобасы осы Регламентке 1-қосымшадағы нысан бойынша әзірленеді және жоспарланатын жылдың алдындағы жылдың  25 желтоқсанынан кешіктірмей Аппарат басшысының бұйрығымен бекітіледі.

2.4. Жұмыс жоспарының орындалуын бақылауды Ұйымдастыру бөлімі жүзеге асырады, жыл қорытындысы бойынша 20 қаңтарға дейін Аппарат басшысына жалпы есепті дайындайды.

2.5. Жалпы есепті жасақтау үшін бөлімдер 10 қаңтарға дейін Ұйымдастыру бөліміне іс-шаралардың орындалуы туралы ақпарат ұсынады.

2.6. Бөлімдер жұмыс жоспарын іске асыру мақсатында жоспарланатын кезеңнің алдындағы айдың соңғы күнінен кешіктірмей, осы Регламентке  2-қосымшадағы нысан бойынша тоқсан сайынғы жұмыс жоспарларын әзірлейді және Аппарат басшысымен бекітіледі.

2.7. Бөлімдер тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-ынан кешіктірмей Аппарат басшысына есепті кезең ішінде атқарылған жұмыстар туралы есеп береді.

2.8. Аппараттың жұмыс жоспарларынан іс-шараны алып тастау немесе оларды орындау мерзімдерін ауыстыру туралы шешімді бөлім басшысы ұсынған қызметтік жазба негізінде Аппарат басшысы қабылдайды.

2.9. аудан әкімінің апта сайынғы жұмыс кестесін Ұйымдастыру бөлімі құрады. Аудан әкімінің кестесіне өзгерістер енгізуді аудан әкімі орынбасарларының, Аппарат басшысының ұсыныстары негізінде Ұйымдастыру бөлімі жүзеге асырады.   

2.10. Аппараттың залдарында іс-шараларды өткізу кестесін апта сайын аудан әкімі орынбасарларының, Аппарат басшысының, және мүдделі бөлімдердің өтінімдері негізінде Ұйымдастыру бөлімі қалыптастырады.

 

3. Аудан басшылығының қатысуымен өтетін ресми іс-шараларды дайындау және өткізу тәртібі

3.1. Бөлімдер, аудан бөлімдері аудан басшылығының қатысуымен өтетін ресми іс-шараларға сөйленетін сөздер, мақалалар, сұхбаттар жобаларын, сондай-ақ өзге де материалдарды (бұдан әрі – сөйленетін сөздер жобалары) дайындау кезінде осы Регламент талаптарын сақтаулары тиіс.

3.2. Ұйымдастыру бөлімі 10 (он) жұмыс күні бұрын бөлімдер мен мүдделі мемлекеттік мекемелерді алда болатын іс-шара туралы хабардар етеді.

3.3. Іс-шараға тартылған бөлімдер мен мемлекеттік мекемелер 7 (жеті) жұмыс күні бұрын Ұйымдастыру бөліміне келесідей құжаттарды жолдайды:  

1) ақпараттық-анықтамалық материалдар;

2) сценарий, қысқаша бағдарлама және жүргізу тәртібі;

3) өткізу орны, күні, нысаны туралы ақпарат;

4) іс-шараға қатысушылардың тізімі;

5) іс-шараға қатысушыларды отырғызу сызбасы;

6) сөйленетін сөздер жобалары мемлекеттік және орыс тілдерінде.

3.4.  Материалдар бөлім басшысының не оны алмастыратын тұлғаның не мүдделі мемлекеттік мекемелер басшысының қолы қойылған түрде электрондық құжат айналымының ішкі желісі немесе қызметтік хат-хабар желісі арқылы жолданады.

3.5. Аудан әкімінің сөйлейтін сөздерін дайындауды іс-шараға тартылған бөлімдер және мемлекеттік мекемелердің қатысуымен Ұйымдастыру бөлімі жүзеге асырады.

3.6. Аудан әкімінің сөйлейтін сөздері мынадай талаптарға сай болуы тиіс:

1) нақты қисынды мазмұндалған;

2) тексерілген ақпарат, ресми расталған статистикалық және нақты мәліметтер мазмұндалған;

3) бұрын жарияланған баяндамалардың фрагменттерін қайталауға жол берілмеуі тиіс;

4) іс-шара нысанына барынша сәйкес келуі тиіс;

5) қазақ және орыс тілдерінің іскери, әдеби нормаларына, сондай-ақ ауызекі сөйлеу стилистикасына сәйкес келуі тиіс.

3.7. Ұсынылған материалдардағы статистикалық, нақты мәліметтердің дұрыстығына және сапасына оларға қол қойған тұлғалар жауап береді, тиісті бөлім мәліметтердің дұрыстығын және қайта тексеруді қамтамасыз етеді.

3.8. Материалдар келісу үшін Аппарат басшысына іс-шара өтетін күннен 3 (үш) жұмыс күні бұрын ұсынылады.

Жедел өткізу белгіленген іс-шаралар кезінде аудан әкімінің немесе оны ресми алмастыратын тұлғаның сөйлейтін сөздерінің жобаларын дайындау барысында Аппарат басшылығымен өзге де мерзімдер айқындалуы мүмкін.  

3.9. Аудан әкімінің аса ірі, қоғамдық маңызды сөйлейтін сөздерінің жобаларын дайындау кезінде іс-шараға тартылған бөлімдер және мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен, тиісті іс-шараны дайындауға жетекшілік ететін лауазымды тұлғаның жалпы басшылық етуімен уақытша жұмыс топтары құрылуы мүмкін.

 

4. Аудан әкімінің жұмыс сапарларын дайындау тәртібі

4.1. Аудан әкімінің жұмыс сапарларын ұйымдастыру және дайындауды ұйымдастыру бөлімі бөлімдер, селолық округ әкімдіктері, сондай-ақ мүдделі облыстық басқармалармен бірге жүзеге асырады.

4.2. Селолық округ әкімдіктер, қажет болған жағдайда өзге де мүдделі мемлекеттік органдар сапардан 10 (он) жұмыс күні бұрын Ұйымдастыру бөліміне келесідей материалдарды ұсынады:

1) аудан әкімінің жұмыс сапары бағдарламасының жобасы (бұдан әрі – Бағдарлама);

2) ақпараттық-анықтамалық материалдар (әлеуметтік-экономикалық жағдай және қоғамдық-саяси жағдай, сапардың тақырыбы бойынша материалдар, проблемалық мәселелер, нысандардың паспорттары және т.б.);

3) аудан әкімінің орынбасарларымен келісілген әкім тапсырмаларының жобалары:

стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға сәйкестігі;

нәтижелілігі мен тиімділігі;

нақты орындау мерзімдері;

экономикалық мақсаттылығы және ресурстармен қамтамасыз етілуі расталған құжаттармен қоса.   

4.3. Ұсынылған материалдардың дұрыстығына оларға қол қойған тұлғалар жауап береді, тиісті бөлім мәліметтердің дұрыстығын және қайта тексеруді қамтамасыз етеді.

4.4. Ұйымдастыру бөлімі үш жұмыс күні ішінде алынған материалдарды қайта тексеру және аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарларымен келісу үшін тиісті бөлімдерге жолдайды.

4.5. Мүдделі бөлімдер қажет болған жағдайда Ұйымдастыру бөліміне баратын округтегі істің жай-күйі туралы қосымша ақпарат ұсынады.

4.6. Ұйымдастыру бөлімі жұмыс сапарынан 5 (бес) жұмыс күні бұрын материалдардың түпкілікті топтамасын жасақтайды  және Аппарат басшысына келісуге енгізеді.

Аудан әкімінің не оны ресми алмастыратын тұлғаның жоспардан тыс жұмыс сапарын дайындау кезінде Аппарат басшылығы қажетті материалдарды дайындаудың өзге де мерзімдерін белгілеуі мүмкін.

4.7. Селолық округ әкімдіктері:

1) іс-шараны өткізу орындарын дайындауды (тиісті жаһаздардың, жарықтандыру, ілеспе аударма жабдықтарының, баннерлердің, флористиканың және басқа да қажетті заттардың болуын);

2) қажет болған жағдайда аудан әкімінің және оған ілесіп жүретін тұлғалардың тұратын жерін дайындауды;

3) жергілікті БАҚ-та аудан әкімінің жұмыс сапарын жарықтандыруды қамтамасыз етеді;

4)   жұмыс сапары аяқталған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде іс-шараның негізгі аспектілерін толық көрсете отырып, Аппаратқа аудан әкімінің жұмыс сапарының қорытындылары туралы есеп дайындайды.

4.8. Ішкі саясат бөлімі аудан әкімінің жұмыс сапары аяқталған сәттен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей өңірлік және электрондық БАҚ-тарда облыс әкімінің жұмыс сапарын жарықтандыруды қамтамасыз етеді.

 

5. Аудан әкімінің не оны алмастыратын тұлғаның төрағалығымен өтетін кеңестерді дайындау және өткізу тәртібі

5.1. Әкімдік отырыстарын дайындау және өткізу:

1) аудан әкімінің орынбасарларымен, аумақтық (келісім бойынша) және аудандық  жергілікті атқарушы органдарымен, бөлімдермен жүзеге асырылады;

2) Әкімдік отырыстары айына кемінде бір рет өткізіледі және аудан әкімімен шақырылады. Қажет болған жағдайда аудан әкімі әкімдіктің кезектен тыс отырыстарын шақырады.

3) Әкімдік отырыстарына аудан әкімі, ол болмаған кезде аудан әкімінің міндетін атқаратын орынбасары төрағалық етеді.

4) Әкімдік отырысы, әдетте ашық болып табылады, мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде жүргізіледі.

Қажет болған жағдайда жекелеген мәселелер әкімдіктің жабық отырыстарында қаралуы, сондай-ақ әкімдіктің көшпелі отырысы өткізілуі мүмкін.

5) Әкімдік отырыстары, егер оған әкімдік мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысқанда заңды деп саналады.

Әкімдік отырыстарында мәселелерді қарау нәтижелері бойынша қаулылар қабылданады.

Қаулылар қатысушы әкімдік мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

6) Әкімдік отырыстарына Қазақстан Республикасы Парламентінің, Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының депутаттары, аудандық мәслихатының депутаттары, селолық округ әкімдері, сондай-ақ кеңес беру дауысы құқығымен орталық мемлекеттік органдардың (бұдан әрі – ОМО) аумақтық бөлімшелерінің басшылары және аудан әкімімен келісілген тізбе бойынша өзге де лауазымды тұлғалар қатыса алады.   

7) Аппарат басшысы ай сайын бесіне дейін, аудан әкімі бекіткен әкімдік отырыстарында қаралатын мәселелердің жыл сайынғы тізбесіне сәйкес  алдағы әкімдік отырысының күн тәртібін (ауызша түрде) аудан әкімімен келіседі.

Ұйымдастыру бөлімі ай сайын онына дейін күн тәртібін Аппарат басшысы қолы қойылған ілеспе хатпен атап көрсетілген мерзімде орындау үшін мүдделі мемлекеттік органдарға жібереді.

8) Материалдарды дайындауға жауапты аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдар (тарату парағына сәйкес) аудан әкімдігі отырысына дейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде құжаттар топтамасын Ұйымдастыру бөліміне ұсынуы тиіс. Құжаттар топтамасында мыналар болуы қажет:

 - қаулының жобасы (оған қоса –түсіндірме жазба, анықтама-негіздеме,  тарату көрсеткіші (егер қаулы жобасы нормативтік құқықтық акті болған жағдайда - мемлекеттік және орыс тiлдерiнде анықтама-негiздеме, нормативтiк құқықтық акті жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мүдделерін қозғайтын жағдайда жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінің сараптамалық қорытындылары, нормативтік құқықтық акті азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін қозғайтын жағдайда қоғамдық кеңес ұсынымы, нормативтік құқықтық актіге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілетін жағдайда енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тиісті негіздемесі бар нормативтік құқықтық актінің бұрынғы және жаңа  редакциясының салыстырма кестесі);

9) Әкімдік отырысына енгізілетін материалдар келесідей талаптарды сақтай отырып ұсынылуы тиіс:

- мемлекеттік, қажет болған жағдайда орыс тілдерінде, электронды және қағаз жеткізгіштерде;

- құжатты енгізуші мемлекеттік  органның бірінші басшысының не бірінші қол қою құқығы берілген оны алмастыратын тұлғаның қолы қойылған;

- жоба, баяндама және анықтама тақырыптары күн тәртібінде көрсетілген мәселемен бірдей болуы тиіс.

Әкімдік отырысында хаттама жүргізіледі, онда қатысқан лауазымды тұлғалар, талқыланатын мәселелердің атауы және мәні, баяндамашылар, талқылау барысында сөз сөйлеушілер (қажет болған жағдайда – олардың сөйлеген сөздерінің, ескертулерінің негізгі мазмұны) және әкімдік мүшелерімен қабылданған қаулы көрсетіледі. Отырыстарға қаралатын мәселелерді талқылау электрондық ақпарат көздеріне жазылып алынады.

Хаттама әкімдік отырысы аяқталғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Ұйымдастыру бөлімімен ресімделеді, оған аудан әкімінің мәселелерге жетекшілік ететін орынбасары, Аппарат басшысы бұрыштама қояды, отырысқа төрағалық етуші қол қояды.

10) Мүдделі бөлімдер әкімдік отырысынан 4 (төрт) жұмыс күні бұрын материалдарда берілген ақпараттарға талдау жасап, олардың дұрыстығын, қажет болған жағдайда жергілікті жерге бару арқылы тексеруі тиіс және Аппарат басшысына аудан әкімдігі отырысында қаралатын әрбір мәселе бойынша түпкілікті анықтаманы ұсынуға міндетті.

  Тиісті мемлекеттік органдар материалдарды мерзімінде ұсынбаған жағдайда бөлімдер тәртіптік ықпал ету шараларын алу үшін Аппарат басшысына жазбаша баяндайды.

Материалдарды мерзімінде ұсынбағаны және сапасы үшін жауаптылық облыс әкімінің орынбасарларына, аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдардың (тарату парағы сәйкес) бірінші басшыларына, бөлім басшыларына жүктеледі.

11) Ұйымдастыру бөлімі бөлімдермен ұсынылған құжаттар топтамасын жасақтайды және аудан әкімдігі отырысынан 3 (үш) жұмыс күні бұрын Аппарат басшысына береді.

12) Материалдарды аудан әкімімен келіскеннен кейін, Ұйымдастыру бөлімі әкімдік отырысынан екі күн бұрын тарату материалдарын әзірлейді:

аудан әкіміне – күн тәртібі, жүргізу тәртібі, шақырылғандардың тізімі, қаулы жобаларының тізбесі, анықтама, баяндама, слайдтар;

аудан әкімінің орынбасарларына, Аппарат басшысына - күн тәртібі, қаулы жобаларының тізбесі, баяндама, слайдтар;

әкімдік мүшелеріне – күн тәртібі, қаулы жобаларының тізбесі.

13) Ұйымдастыру бөлімі әкімдік отырысына шақырылғандардың қатысуын, сондай-ақ жалпы бөлімімен бірге мыналарды:  

- әкімдік отырысына қатысушыларды отырғызуды;

- аудио немесе видео аппаратураларды қосуды;

- ілеспе аударманы қамтамасыз етеді.

14) Кезектен тыс (шұғыл) әкімдік отырысы өткізілген жағдайда Ұйымдастыру бөлімі әкімдік мүшелері мен шақырылушыларға күн тәртібін жіберуді қамтамасыз етеді.

15) Әкімдік отырысында хаттама жүргізіледі, онда қатысқан лауазымды тұлғалар, талқыланатын мәселелердің атауы және мәні, баяндамашылар, талқылау барысында сөз сөйлеушілер (қажет болған жағдайда – олардың сөйлеген сөздерінің, ескертулерінің негізгі мазмұны) және әкімдік мүшелерімен қабылданған қаулы көрсетіледі. Отырыстарға қаралатын мәселелерді талқылау электрондық ақпарат көздеріне жазылып алынады.

Хаттама әкімдік отырысы аяқталғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Ұйымдастыру бөлімімен ресімделеді, оған аудан әкімінің мәселелерге жетекшілік ететін орынбасары, Аппарат басшысы бұрыштама қояды, отырысқа төрағалық етуші қол қояды.

Әкімдік отырысының хаттамалары істер номенклатурасына сәйкес ресімделеді. Хаттамалар тарату парағына сәйкес мүдделі мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларға жіберіледі, тарату тізбесі Аппарат басшысымен бекітіледі.

Әкімдік отырысының хаттамалары (түпнұсқалары), сондай-ақ оған материалдар құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінде (бұдан әрі – жалпы бөлім) сақталады. Әкімдік отырысының хаттамалары, сондай-ақ оған материалдар уақытша сақтау мерзімдері біткеннен кейін Аппараттың архивіне тапсырылады.

16) Әкімдік отырыстарында берілген тапсырмалардың орындалуын бақылау және мониторингілеуді Ұйымдастыру бөлімі жүзеге асырады.  

 

5.2. Облыс әкімінің бейнеконференция режиміндегі мәжілістеріне аудан әкімінің қатысуын қамтамасыз ету және материалдар дайындау тәртібі:

1) Облыс әкімінің бейнеконференция режиміндегі мәжілістеріне аудан әкімінің қатысуын қамтамасыз ету және материалдар дайындауды аудан әкімінің орынбасарлары, аумақтық (келісім бойынша) және ауданның атқарушы органдары, бөлімдер жүзеге асырады;

2) бейнеконференция режиміндегі облыс әкімінің мәжілістеріне аудан әкімі, аудан әкімінің орынбасарлары, Аппарат басшысы, аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдардың бірінші басшылары (Аппарат басшысымен бекітілген тізімге сәйкес) және басқа да мүдделі тұлғалар қатысады;

3) Облыс әкімінің бейнеконференция режиміндегі мәжілісінің күн тәртібін алғаннан кейін Ұйымдастыру бөлімі бір күн ішінде күн тәртібін атап көрсетілген мерзімде орындау үшін мүдделі мемлекеттік органдарға жіберуді қамтамасыз етеді;

4) материалдарды дайындауға жауапты аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы (тарату парағындағы тізбеге сәйкес) органдар бөлімдерге келесідей материалдарды ұсынуы тиіс:  

- анықтама (үш беттен аспауы тиіс);

- шақырылғандардың тізімі;

- қажет болған жағдайда аудан әкімінің немесе аудан әкімінің міндетін атқарушы тұлғаның сөйлейтін баяндамасының (1,5 беттен аспайтын) жобасы (мемлекеттік және орыс тілдерінде).

 Аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы (тарату парағындағы тізбеге сәйкес) органдармен жасақталатын шақырылғандар тізімі аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарымен міндетті түрде келісіледі.

5) бөлімдер басшылары ұсынылған материалдарды аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарларымен келісуі тиіс және келісілген материалдарды Ұйымдастыру бөліміне беруге міндетті.

Ұйымдастыру бөлімі Облыс әкімінің бейнеконференция режиміндегі мәжілісіне дейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде аудан әкіміне не оның міндетін атқарушы тұлғаға жүргізу тәртібін дайындайды, аппараттық кеңеске шақырылғандардың қатысуын қамтамасыз етеді.

6) Дайын материалдарды жасақтағаннан кейін, Ұйымдастыру бөлімі Облыс әкімінің бейнеконференция режиміндегі мәжілісіне дейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде құжаттарды Аппарат басшысына енгізеді, ол материалдарды облыс әкіміне ұсынады.

Дайын материалдарда келесідей талаптар сақталуы тиіс:

- мемлекеттік және орыс тілдерінде, электронды және қағаз жеткізгіштерде болуы тиіс;

- құжатты енгізуші органның бірінші басшысының не бірінші қол қою құқығы берілген оны алмастыратын тұлғаның қолы қойылған;

- аудан әкімінің аталған мәселелерге жетекшілік ететін орынбасарымен, Аппарат басшысымен, бөлімдер басшыларымен келісілген болуы тиіс.

 7) Тиісті мемлекеттік органдар материалдарды мерзімінде ұсынбаған жағдайда бөлімдер тәртіптік ықпал ету шараларын алу үшін Аппарат басшысына жазбаша баяндайды.

Материалдарды мерзімінде ұсынбағаны және сапасы үшін жауаптылық аудан әкімінің орынбасарларына, аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдардың (тарату парағы сәйкес) бірінші басшыларына, бөлім басшыларына жүктеледі.

8) Қатысушыларды отырғызуды, аудио немесе видео аппаратураларды қосуды Ұйымдастыру бөлімі Аппарат басшысымен келісе отырып жүзеге асырады.

9) Облыс әкімінің бейнеконференция режиміндегі мәжілісінің қорытындылары бойынша аудан әкімі отырысқа қатысушылар талқылау үшін бірқатар мәселелерді шығарады. Кеңестерде Ұйымдастыру бөлімі хаттама жүргізеді, онда аудан әкімінің тиісті тұлғаларға берген тапсырмалары көрсетіледі.

Облыс әкімінің бейнеконференция режиміндегі мәжілісінен кейін қаралатын мәселелерді талқылау электронды ақпарат көздеріне жазылып алынады.

Түпкілікті хаттаманы тиісті бөлім Облыс әкімінің бейнеконференция режиміндегі мәжілісі аяқталған күннен кейін бір жұмыс күні ішінде ресімдейді, оған аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасары, Аппарат басшысы бұрыштама қояды, аудан әкімі қол қояды.

Хаттама істер номенклатурасына сәйкес ресімделеді. Хаттамалар тарату парағына сәйкес мүдделі мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларға жіберіледі.

10) Облыс әкімінің бейнеконференция режиміндегі мәжілістерінің қорытындысы бойынша берілген тапсырмалардың орындалуын бақылау және мониторингілеуді жалпы бөлімі және Ұйымдастыру бөлімі жүзеге асырады.  

 

5.3. Аудан әкімінің төрағалығымен өтетін аппараттық кеңестерді дайындау және өткізу тәртібі:

1) аудан әкімінің төрағалығымен өтетін аппараттық кеңестерге (бұдан әрі – аппараттық кеңес) материалдар дайындауды және өткізуді аудан әкімінің орынбасарлары, аумақтық (келісім бойынша) және аудандық атқарушы органдары, мүдделі бөлімдер жүзеге асырады.

2) Аппараттық кеңестер қажеттілігіне қарай өткізіледі.

3) Аппараттық кеңестерге аудан әкімі, ол болмаған жағдайда аудан әкімінің міндетін атқаратын орынбасар төрағалық етеді.

4) Аппараттық кеңестерге аудан әкімінің орынбасарлары, Аппарат басшысы, селолық округ әкімдері, аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдардың (тарату парағы тізбесіне/көрсеткісіне сәйкес) бірінші басшылары және басқа да мүдделі тұлғалар қатысады.

5) Аппарат басшысы аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдардың ұсынған өзекті мәселелер тізбесі негізінде аппараттық кеңестің күн тәртібін аудан әкімімен (жұмыс тәртібінде) келіседі.

6) Аудан әкімі аппараттық кеңестің күн тәртібін бекіткеннен кейін Ұйымдастыру бөлімі аппараттық кеңес өткізілгенге дейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Аппарат басшысының қолы қойылған ілеспе хатпен күн тәртібін атап көрсетілген мерзімде орындау үшін мүдделі мемлекеттік  органдарға жіберуді қамтамасыз етеді.  

7) Материалдарды дайындауға жауапты аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдар (тарату парағы тізбесіне/көрсеткісіне сәйкес) аппараттық кеңес өткізілгенге дейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде мүдделі бөлімдерге келесідей материалдарды ұсынады:

- қаралатын мәселе бойынша үш беттен аспайтын көлемде анықтама;

- баяндаманың жобасы;

- аппараттық кеңеске шақырылғандардың тізімі.

Аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдармен (тарату парағы тізбесіне/көрсеткісіне сәйкес) жасақталатын шақырылғандар тізімі аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарымен міндетті түрде келісіледі.

8) Бөлімдердің басшылары аппараттық кеңес өткізілгенге дейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынылған материалдарды аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарымен келіседі және келісілген материалдарды Ұйымдастыру бөліміне береді.

9) Ұйымдастыру бөлімі аппараттық кеңес өткізілгенге дейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде аудан әкіміне не оның міндетін атқарушы тұлғаға жүргізу тәртібін дайындайды, аппараттық кеңеске шақырылғандарды хабардар етеді.

10) Дайын материалдар жасақталғаннан кейін Ұйымдастыру бөлімі құжаттарды Аппарат басшысына береді, ол дайын материалдарды аудан әкіміне ұсынады.

Дайын материалдар келесідей талаптарға сәйкес келуі тиіс:

- мемлекеттік және орыс тілдерінде, электронды және қағаз жеткізгіштерде әзірленген;

- материалды енгізуші органның бірінші басшысының не бірінші қол қою құқығы берілген оны алмастыратын тұлғаның қолы қойылған;

- аудан әкімінің аталған мәселелерге жетекшілік ететін орынбасарымен, Аппарат басшысымен, бөлім басшыларымен келісілген.

11) Тиісті органдар материалдарды мерзімінде ұсынбаған жағдайда бөлімдер тәртіптік ықпал ету шараларын қабылдау үшін Аппарат басшысына жазбаша баяндайды.

Материалдардың мерзімінде ұсынылмағаны және сапасы үшін жауаптылық аудан әкімінің орынбасарларына, аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдардың (тарату парағы тізбесіне/көрсеткісіне сәйкес) бірінші басшыларына, бөлім басшыларына жүктеледі.

12) Қатысушыларды отырғызуды, аудио немесе видео аппаратураларды қосуды Ұйымдастыру бөлімі Аппарат басшысымен келісе отырып жүзеге асырады.

13) Аппараттық кеңестерде хаттама жүргізіледі, онда аудан әкімінің тиісті тұлғаларға берген тапсырмалары көрсетіледі. Аппараттық кеңестерде қаралатын мәселелерді талқылау электронды ақпарат көздеріне жазылып алынады.

Хаттама аппараттық кеңес аяқталғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде аппараттық кеңесті өткізуге жауапты бөліммен ресімделеді, оған аудан әкімінің мәселелерге жетекшілік ететін орынбасарлары, Аппарат басшысы бұрыштама қояды және аудан әкімі қол қояды.

Аппараттық кеңестердің хаттамалары істер номенклатурасына сәйкес ресімделеді және тарату парағы тізбесіне/көрсеткісіне сәйкес мүдделі мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларға жіберіледі.

14) Аппараттық кеңестерде берілген тапсырмалардың орындалу барысын бақылау және мониторингілеуді жалпы бөлім жүзеге асырады.

 

5.4. Аудан әкімінің төрағалық етуімен аудандық комиссиялардың және үйлестіру кеңестерінің отырыстарын дайындау және өткізу тәртібі:

1) Аудан әкімінің төрағалық етуімен аудандық комиссиялардың және үйлестіру кеңестерінің отырыстарына (бұдан әрі - комиссиялар мен кеңестер отырыстары) материалдар дайындауды және өткізуді аудан әкімінің орынбасарлары, аумақтық (келісім бойынша) және аудандық атқарушы органдары, бөлімдер жүзеге асырады.

2) Комиссиялар мен кеңестер отырыстары комиссиялар мен үйлестіру кеңестерінің ережелеріне, отырысты өткізу кестесіне сәйкес өткізіледі.

3) Комиссиялар/кеңестерді өткізу күні мен уақыты жұмыс тәртібінде Аппарат басшысымен келісіледі.

4) Комиссиялар мен кеңестер отырыстарының күн тәртібін комиссиялар мен кеңестер отырыстарын өткізудің жылдық жоспарына сәйкес аудан әкімі бекітеді.

5) Комиссиялар мен кеңестер отырыстарының күн тәртібін аудан әкімі бекіткеннен кейін тиісті жұмыс органдары (аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдар) комиссия мен кеңес түріне қарай аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарының немесе Аппарат басшысының қолы қойылған ілеспе хатпен күн тәртібін жіберуді қамтамасыз етеді. Күн тәртібі атап көрсетілген мерзімде орындау үшін мүдделі органдарға жіберіледі.  

6) Материалдарды дайындауға жауапты аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдар (тарату парағы тізбесіне/көрсеткісіне сәйкес) хатта көрсетілген мерзімде комиссия мен кеңес түріне қарай бөлімдерге келесідей материалдарды ұсынуы тиіс:

- анықтама (үш беттен аспауы тиіс);

- жүргізу тәртібі;

- сөйлеушілердің баяндамасының жобасы;

- шақырылғандардың тізімі.

7) Аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдармен (тарату парағы тізбесіне/көрсеткісіне сәйкес) жасақталатын шақырылғандар тізімі комиссия мен кеңес түріне қарай аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарымен немесе Аппарат басшысымен міндетті түрде келісіледі.

8) Бөлімдер аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдардан (тарату парағы тізбесіне/көрсеткісіне сәйкес) материалдарды алғаннан кейін тез арада анықтамада берілген ақпараттарға талдау жасауы, дұрыстығын тексеруі (қажет болған жағдайда жергілікті жерге шығу арқылы) және оларды аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына ұсынуы тиіс. Аудан әкімінің орынбасарлары дайын материалдарды аудан әкіміне ұсынады.

Дайын материалдар келесідей талаптарды сақтай отырып ұсынылуы тиіс:

- мемлекеттік және орыс тілдерінде, электронды және қағаз жеткізгіштерде әзірленген;

- материалды енгізуші мемлекеттік органның бірінші басшысының не бірінші қол қою құқығы берілген оны алмастыратын тұлғаның қолы қойылған.

Материалдардың мерзімінде ұсынылмағаны және сапасы үшін жауаптылық аудан әкімінің орынбасарларына, аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдардың (тарату парағы тізбесіне/көрсеткісіне сәйкес) бірінші басшыларына, комиссия мен кеңестердің түріне қарай бөлім басшыларына жүктеледі.

9) Қатысушыларды отырғызуды, аудио немесе видео аппаратураларды қосуды Ұйымдастыру бөлімі жүзеге асырады.

10) Комиссиялар мен кеңестер отырыстарында хаттама жүргізіледі, онда аудан әкімінің тиісті тұлғаларға берген тапсырмалары көрсетіледі. Комиссиялар мен кеңестер отырыстарында қаралатын мәселелерді талқылау электронды ақпарат көздеріне жазылып алынады.

Хаттама отырыс аяқталғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде жұмыс органымен ресімделеді, оған аудан әкімінің мәселелерге жетекшілік ететін орынбасарлары, Аппарат басшысы бұрыштама қояды және аудан әкімі қол қояды.

Комиссиялар мен кеңестер отырыстарының хаттамалары істер номенклатурасына сәйкес ресімделеді. Хаттамалар тарату парағы тізбесіне/көрсеткісіне сәйкес мүдделі мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларға жіберіледі.

11) Комиссиялар мен үйлестіру кеңестері отырыстарының қорытындылары бойынша берілген тапсырмалардың орындалу барысын бақылау және мониторингілеуді комиссия мен кеңес түріне қарай жұмыс органы (аумақтық (келісім бойынша) және атқарушы органдар, бөлімдер) жүзеге асырады.

 

5.5. Көшпелі кеңестер мен жұмыс сапарлары кезінде аудан әкімінің жұмыс орны мен орынжайын дайындауға Ұйымдастыру бөлімі және селолық округ әкімдері жауап береді.

Бұған мыналар кіреді:

1)   қажетті аппаратураларды орнату және жұмысын ұйымдастыру;

2)   микрофондардың жұмысы;

3)   су, стакандарды орналастыру;

4)   сағат, қағаз, қалам, қарындаштарды дайындау;

5)   куверткаларды дайындау және орнату;

6)   кеңеске қатысушыларды тіркеу;

7)   іс-шараға шақырылғандарды отырғызу.  

5.6. Аудан әкімінің орынбасарлары, Аппарат басшысының қатысымен кеңестерді дайындауды мәселелердің тиесілігіне қарай жетекшілік ететін бөлімдер жүзеге асырады.

Кеңестер Аппараттың мәжіліс залдарында өткізілетін болса, жауапты бөлім 2 күн бұрын Ұйымдастыру бөлімін кеңестің өткізілетін күні, уақыты және орны туралы хабардар етеді.

Кеңес басталмастан 1 күн бұрын Аппарат басшылығы қол қойған қатысушылар тізімін рұқсатнама бюросына береді.

 

6. Прокурорлық ден қою актілерін қарау кезіндегі жергілікті атқарушы органдардың өзара іс-қимыл тәртібі

6.1. Аудан басшылығына жолданған прокурорлық ден қою актілерін қарау аудан әкімі орынбасарларының тапсырмасы бойынша прокурорлық ден қоюдың мәні болып табылатын мәселелер құзырына кіретін атқарушы органмен жүзеге асырылады.

6.2. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы «Прокуратура туралы» Заңына сәйкес прокурорлық ден қою прокуратура өкілдерін шақыру арқылы барлық мүдделі тұлғалардың қатысуымен  қаралуы тиіс.

6.3. Прокурорлық ден қою актісін қарау тапсырылған бөлім аудан әкімінің орынбасарларының қолымен прокуратураға берілетін жауаптың жобасын дайындайды және қажет болған жағдайда прокурорлық ден қою актісінен туындайтын өзге де шараларды алады.

6.4. Ортақ орындаушылардың прокурорлық ден қою актілеріне жауаптарының жобалары Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы «Прокуратура туралы» Заңында белгіленген актілерге жауап беру мерзімі аяқталғанға дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын  мүдделі бөлімге ұсынылады.

 

7. Кіріс және шығыс хат-хабарларын ресімдеу, өткізу және қарау

7.1. Аппаратта кіріс, шығыс хат-хабарларын және өзге де қызметтік құжаттарды қарау және өткізу Қазақстан Республикасының «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы №168 «Кейбір нұсқаулықтарды бекіту туралы» қаулысына, осы Регламентке және Аппарат басшысымен бекітілген басқа да ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

7.2. Аппаратта электрондық құжат айналымын ұйымдастыру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сәуірдегі №430 «Электрондық құжат айналымы ережесін бекіту туралы» қаулысына, осы Регламентке және Аппарат басшысымен бекітілген басқа да ішкі құжаттарға сәйкес белгіленеді.

7.3. Құпия іс қағаздарын ұйымдастыру және жүргізу Құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес құпия құжаттармен жұмыс жөніндегі жауапты тұлғамен жүзеге асырылады. Электрондық құжат айналымын ұйымдастыру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын мәліметтер мазмұндалған құжаттарға қолданылмайды.  

7.4. «Қызмет бабында пайдалану үшін» белгісі бар құжаттарды жүргізу тәртібін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1196 «Мәліметтерді таралуы шектеулі қызметтік ақпараттарға жатқызу және онымен жұмыс істеу ережесін бекіту туралы» қаулысына сәйкес құжаттамалық және қаржы-шаруашылық қызметтерді қамтамасыз ету бөлімі (бұдан әрі –жалпы бөлім) жүзеге асырады.  

Электрондық құжат айналымын ұйымдастыру тәртібі мен шарттары «Қызмет бабында пайдалану үшін» белгісі бар құжаттарға қолданылмайды.  

7.5. Бөлімдерде іс қағаздарын жүргізуге (есепке алу, сақтау, құжаттарды мерзімінде өткізу, олардың орындалуын бақылау) және Электронды құжат айналымының бірыңғай жүйесі (бұдан әрі – ЭҚАБЖ) жай-күйіне олардың басшылары жауап береді.

7.6. Персоналды басқару қызметі жаңадан қабылданған қызметкерлерді Теректі ауданы әкімі аппараты туралы ережемен, Теректі ауданы әкімдігінің регламентімен, Аппарат жұмысын реттейтін басқа да құжаттармен таныстырады.

7.7. Жергілікті атқарушы органдардың кіріс хат-хабарлары Аппаратқа келесі тұлғалардың:

- аудан әкімінің атына бірінші басшылардың қолымен;

- облыс әкімі орынбасарларының, Аппарат басшысының атына бірінші басшылар мен олардың орынбасарларының қолымен;

- Аппараттың атына бірінші басшылар (бөлім басшылар мен селолық округ әкімдері) қолымен енгізіледі.

7.8. Барлық кіріс хат-хабарлары жалпы бөліммен олар келіп түскен күні сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін (қажет болған жағдайда - басқа тілдерде) қабылданады және тіркеледі.

Хат-хабарларды тіркеусіз қабылдау және беруге тыйым салынады.

Сағат 17.00-ден жұмыс аяқталғанға дейінгі кезең ішінде «ШҰҒЫЛ» «ӨТЕ ШҰҒЫЛ», «СРОЧНО», «ВЕСЬМА СРОЧНО» деген белгілері бар хат-хабарлар жалпы бөліммен тікелей қабылданады.

Аппаратқа жұмыс емес күндері, демалыс және мереке күндері келіп түскен, сондай-ақ факс бойынша берілген құжаттарды кезекші қызметкерлер қабылдайды және кейін оларды міндетті түрде тіркеуге береді.

Аппарат қызметкерлеріне жалпы бөлімде тіркелмеген құжаттарды орындауға қабылдауға тыйым салынады.

Осы Регламентте белгіленген тәртіппен қабылданған құжаттар ЭҚАБЖ бойынша қаралады, жалпы бөліммен бақылауға қойылады және Аппарат басшылығы мен оның бөлімдері арасында бөлінеді және тиісті ресімдеу және бақылау белгісін көрсету үшін тіркеу мөрінде нөмірін, күнін және парақтар санын көрсете отырып тіркеледі.

ЭҚАБЖ-да тіркелген және тиісті дәрежеде ресімделген хат-хабарлар бір жұмыс күні ішінде жалпы бөлімнің бөлуіне сәйкес адресаттарға жіберіледі.

Жалпы бөлім хат-хабарларды тіркеуді, бөлуді, ресімдеуді және адресаттарға жеткізуді ЭҚАБЖ бойынша әдетте, жұмыс күні ішінде, ал шұғыл құжаттарды тез арада (кезектен тыс тәртіппен) жүзеге асырады.

Хат-хабарларды тіркеу, бөлу, ресімдеу және адресаттарға жеткізу  жалпы бөліммен Аппаратқа келіп түскен сәттен бастап бір тәулік ішінде, ал шұғыл құжаттар (кезектен тыс тәртіппен) мереке және демалыс күндеріне қарамастан тез арада жүзеге асырылады.

Аппарат басшылығымен қаралған кіріс хат-хабарлары жалпы бөліммен ресімдеу және одан әрі орындаушыларға беру үшін жолданады.

Бөлімнің немесе маманның құзырына кірмейтін тапсырма жолданған жағдайда жауапты орындаушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде тапсырманы берген лауазымды тұлғаға тапсырманы тиесілігіне қарай жолдау туралы қызметтік жазба енгізеді.

7.9. Шығыс қызметтік құжаттар (нормативтік құқықтық актілер жобаларын қоспағанда) мемлекеттік, не болмаса мемлекеттік немесе орыс тілдерінде, соның ішінде 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңда көзделген тәртіппен ресімделуі тиіс.   

Хат-хабарларды тіркеу және құжаттардың орындалуын бақылау жұмыстары ЭҚАБЖ арқылы жүргізіледі.

 

8. Аудан әкімі мен әкімдігінің актілері жобаларын дайындау, ресімдеу және келісу тәртібі

8.1. Облыс әкімі мен әкімдігінің актілері жобаларын дайындауды бөлімдер, облыстық басқармалар өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңы және өзге де нормативтік құқықтық актілер талаптарына сәйкес мемлекеттік және (немесе) орыс тілдерінде жүзеге асырады.

Актілер жобаларын әзірлеу үшін жоғары тұрған лауазымды тұлғалардың тапсырмалары, құқықтық сипаттағы, сондай-ақ Аппараттың жедел, ұйымдастырушылық, кадрлық және басқа да жұмыс мәселелері бойынша шешімдер негіз болады.

8.2. Құқық нормаларын мазмұндайтын облыс әкімдігінің қаулылары, облыс әкімінің шешімдері мен өкімдері мемлекеттік және орыс тілдерінде, әрқайсысы жеке бланктерде (жеке парақтарда) басып шығарылады және бірдей реквизиттермен ресімделеді.

Қағаз жеткізгіштегі әкімдік қаулылары, аудан әкімінің шешімдері мен өкімдері аудан әкімінің мөрімен куәландырылуы тиіс.

8.3. Қолданыстағы актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделетін қаулы жобаларына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға тиісті негіздер мазмұндалған бұрынғы және жаңа редакциядағы қаулының (қаулылардың) салыстырмалы кестесі қоса беріледі.

8.4. Егер жобада қаулыны (қаулыларды) жоюға қою көзделетін болса, жобаға әзірлеуші мемлекеттік органның басшысы қол қойған, жобаны қабылдау қажеттігі негізделген анықтама қоса беріледі.

8.5. Акті жобасында жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделері қозғалатын болса, жобаға салалық мүдделері жобамен тікелей қозғалған жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктерінің сараптама қорытындысы қоса беріледі.   

8.6. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғылыми сараптама жүргізу қажет болған жағдайда жобаға жүргізілген ғылыми сараптаманың нәтижелері бойынша сараптамалық қорытынды қоса беріледі.

8.7. Тапсырмаларды орындау қажет болған жағдайда аудан әкімінің, әкімдігінің актілері жобаларын әзірлеуге негіз болған тапсырмалардың (хаттамалардың) көшірмелері қоса беріледі.

8.8. Актінің жобасы:

1) аудан әкімінің шешіміне сәйкес кез келген негіздер бойынша жобаны дауыс беруге шығарғанға дейін;

2) Аппарат басшысының немесе оны алмастыратын тұлғаның шешімі бойынша мемлекеттік және орыс тілдеріндегі акті жобалары мәтіндерінің теңтүпнұсқалы еместігі анықталғанда, Аппарат Регламенті, Іс жүргізу нұсқаулығы талаптары бұзылғанда, акті жобасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмегенде, басқа да себептерге сәйкес;

3) Әкімдік отырысының хаттамасы негізінде;

8.9. Акті жобасын пысықтауды және енгізуді әзірлеуші мемлекеттік орган (жұмыс тәртібімен пысықтау жағдайын қоспағанда) ол қайтарылған сәттен бастап он күннен аспайтын мерзім ішінде (егер қайтарылатын жоба бойынша тапсырмаларда өзге мерзім көрсетілмесе) жүзеге асырады. Пысықтау мерзімі аяқталғаннан кейін әзірлеуші мемлекеттік орган Аппаратқа пысықталған акті жобасын немесе акті жобасын қараудан алып тастау туралы өтініш хатты ұсынуы тиіс.

8.10. Аудан әкімі мен әкімдігінің актілерін тіркеу және есепке алу жалпы бөліммен жүзеге асырылады.

Қол қойылған әкімдік қаулыларына, әкімнің шешімдері мен өкімдеріне тіркеу нөмірлері беріледі. Аудан әкімі қол қойған актілердің түпнұсқаларына тіркеу нөмірі берілгеннен кейін аудан әкімінің  елтаңбалық мөрі қойылады.

Содан кейін жалпы бөлімнің басшысы тізім негізінде нормативтік құқықтық актілердің түпнұсқаларын әділет органдарына мемлекеттік тіркеуге жолдау үшін мемлекеттік-құқықтық жұмыстар бөліміне қол қойдыра отырып тапсырады.

8.11. Әкімдік қаулыларының, әкімнің шешімдері мен өкімдерінің түпнұсқалары тұрақты сақталатын құжаттарға жатады және Аппаратта сақталады, кейін мемлекеттік сақтау үшін мемлекеттік архивке белгіленген мерзімде тапсырылады.

8.12. Куәландырылған актілер көшірмелерін уақтылы таратуды жалпы бөлім тарату парағына сәйкес жүзеге асырады.

 

9. Тапсырмалардың орындалуын бақылауды ұйымдастыру

9.1. Тапсырмалардың уақтылы және сапалы орындалуын бақылауды ұйымдастыру Қазақстан Республикасының «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңына, сондай-ақ өзге де құқықтық актілерге және осы Регламентке сәйкес жүзеге асырылады.

9.2. Келесідей бақылау құжаттары бақылауға алынады:

1) Қазақстан Республикасы Президентінің жергілікті атқарушы органдарға тапсырмалары бар актілері;

2) жергілікті атқарушы органдарға тапсырмалар мазмұндалған Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасы Үкіметі мәжілісінің хаттамалары, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдері;

3) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшылығының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министр Кеңсесі Басшысының жергілікті атқарушы органдарға орындау мерзімдері көрсетілген немесе бақылауға алу туралы нұсқау берілген, «шұғыл», «баяндаңыз», «ұсыныс/ақпарат енгізіңіз» деген белгілері бар тапсырмалары (соның ішінде кеңестер хаттамалары мен іс-шаралар жоспарларында мазмұндалған), сондай-ақ мазмұнынан бақылауға алу қажеттігі туындайтын тапсырмалар;

4) облыс әкімдігі мен әкімінің, оның орынбасарларының, Аппарат басшысының актілері мен тапсырмалары;

5) мазмұнына сәйкес мәселе бойынша жауап, түсіндірме беруді, ұсыныс енгізуді қажет ететін мемлекеттік органдардың хаттары;

6) жеке және заңды тұлғалардың бақылау өтініштері;

7) бұйрықтар, хаттамалар, әкімдік қаулылары, аудан басшылығының тапсырмалары;

9.3. Аппараттың бақылау жүйесін мыналар құрайды:

1) Аппарат басшысы – Аппараттың қызметіне жалпы басшылықты және бақылауды, соның ішінде бақылау құжаттарының уақтылы және сапалы орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

2) жалпы бөлім өкілеттіктері шегінде – құжаттарды бақылауға мерзімінде қоюды қамтамасыз етеді, Аппарат басшылығының бұрыштамаларына сәйкес оларды орындау мерзімдерін белгілейді, құжаттардың орындалу мерзімдерін бақылайды, Аппаратта атқарушылық тәртіптің жай-күйіне мониторинг жүргізеді, Аппарат басшылығын бақылау құжаттарының орындалуы туралы хабардар етеді.

Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшылығының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министр Кеңсесі Басшысының актілерін орындау бойынша бақылау құжаттарының тізбесі орындаушыларға ай сайын электронды нысанда жеткізіледі, облыс әкімінің тапсырмалары орындаушыларға «бағдаршам» жүйесінде қолжетімді электрондық мониторинг арқылы қадағаланады.  

3) Әкімдік отырысында берілген тапсырмалардың орындалуын бақылау және мониторингті Ұйымдастыру бөлімі жүзеге асырады;

 4) бөлімдер басшылары – өздері басқаратын бөлімшелердегі құжаттардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады, бақылау құжаттарын орындау мерзімдерінің бұзылуына және сапасыз орындалуына жол берген қызметкерлерді тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс енгізеді, Аппарат басшылығы алдында өздеріне сеніп тапсырылған бөлім үшін дербес жауап береді.

Жалпы бөлімнің басшысы:

- бақылау құжаттарының тізбесін жіберу жолымен Аппарат басшылығын келіп түскен бақылау құжаттары және оларды орындау мерзімдері туралы (апта сайын) хабардар етеді.  Тізбеде келесідей міндетті мәліметтер берілуі тиіс:

1)   тапсырма баяндалған іс-шараның түрі;

2)   тапсырма берілген күн;

3)   тапсырманың мазмұны;

4)   орындаушылар;

5)   орындау мерзімі;

6)   бақылаудан алынғаны туралы белгі;

7)   бақылаудан алуға негіз;

8)   бақылауды ұзарту туралы белгі;

9)   ескерту.

-   3 (үш) жұмыс күні бұрын бөлімдер басшыларын және Аппарат басшылығын орындау мерзімінің жақындағаны туралы хабардар етеді;

-   өз құзыры шегінде Аппарат басшылығына Аппарат қызметкерлерін, аудандық бөлімдер, селолық округ әкімдері аппараттарының қызметкерлерін бақылау құжаттарын орындау мерзімдерін бұзғаны немесе сапасыз орындағаны үшін жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс енгізеді.

9.4. Тапсырманы бірнеше мемлекеттік органдармен орындау кезінде тізбеде бірінші тұрған немесе атауының қатарында «(жинау)» не «жинақтау» деген белгі қойылған орган жауапты болып табылады. Ол ортақ орындаушылармен келіскеннен кейін орындау мерзімін ауыстыру туралы ұсыныс енгізуге құқылы. Бұл ретте, орындауға жауапты мемлекеттік органдарға тапсырманы қайталауға және ортақ орындаушы мемлекеттік органдарға қосымша сұраулар салуға тыйым салынады.  

Тапсырманы негізгі орындаушы мемлекеттік органдар 3 (үш) жұмыс күні ішінде тиесілігіне қарай орындау үшін құжаттарды жіберуге құқылы.

9.5. Егер тапсырма белгіленген мерзімде орындалмайтын болса, онда тапсырманы орындауға жауапты органның бірінші басшысы (не оның міндеттерін атқарушы тұлға) алдын ала, белгіленген мерзімнен 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, тапсырманы берген лауазымды тұлғаға кешіктіру себебі туралы жазбаша хабарлауы және белгіленген тәртіппен оны орындау мерзімін ұзарту туралы өтініш білдіруі тиіс.

9.6. Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесі тапсырмаларын орындау мерзімдерін  ұзартуға ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ.   

 

10. Аппаратта жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау және азаматтарды қабылдауды ұйымдастыру тәртібі

10.1. Аппаратта жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы «Әкімшілік рәсімдер туралы», 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», 1999 жылғы 23 шілдедегі «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», 2015 жылғы 16 қарашадағы «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңдарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 4 қыркүйектегі №974 «Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдарының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауын ұйымдастыру туралы» қаулысына, 2001 жылғы 31 қаңтардағы №168 «Кейбір нұсқаулықтарды бекіту туралы» қаулыларына, сондай-ақ Аппарат басшысы бекіткен ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

 

11. Азаматтарды жеке қабылдауды ұйымдастыру

11.1. Аудан әкімі, оның орынбасарлары, Аппарат басшысы аудан әкімі бекіткен кестеге сәйкес азаматтарды жеке қабылдауды жүргізеді.

11.2. Жалпы бөлім 1 (бір) жұмыс күні бұрын аудан әкімінің, оның орынбасарларының қабылдауына жазылған адамдардың тізімін Аппарат басшысына (Т.А.Ә., көтеріп отырған мәселелерін, қабылдауға шақырылғандар тізімін) енгізеді, сондай-ақ азаматтарды қабылдауды ұйымдастыруға дербес жауап береді.  

11.3. Қабылдау аяқталғаннан кейін жалпы бөлім аудан әкімі, оның орынбасарлары, Аппарат басшысы тапсырмаларының орындалуын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, азаматтарды қабылдау карточкаларын орындау және жауаптар ұсыну/беру үшін мемлекеттік органдарға жолдайды.

 

12. Аппараттағы жұмыс уақыты режимі

12.1. Аппарат қызметкерлері үшін екі демалыс (сенбі және жексенбі) күнімен бес күндік жұмыс аптасы белгіленеді. Бұл ретте, күн сайынғы жұмыс мерзімінің ұзақтығы сегіз сағатты құрайды, жұмыс уақыты режимі сағат  9.00-ден сағат 18.30-ға дейін және сағат 13.00-ден сағат 14.30-ға дейін түскі ас үшін үзіліспен белгіленеді.  

12.2. Персоналды басқару қызметі ай сайын есепті айдан кейінгі айдың  1-іне  Аппарат басшылығына еңбек тәртібінің жай-күйі туралы ақпаратты ұсынады.

12.3. Кезек күттірмейтін және алдын ала күтілмеген, оның шұғылдығы одан кейін жалпы алғанда Аппараттың (немесе оның жекелеген бөлімшелерінің) қалыпты және үзіліссіз жұмыс істеуіне ықпал ететін жұмыстарды орындау үшін қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен Аппараттың жекелеген қызметкерлері жұмыс режимінен тыс уақытта шақырылуы мүмкін.

12.4. Аппарат ғимаратына өткізу тәртібі Аппарат басшысының жекелеген бұйрығымен реттеледі.  

 

13. Кадрлық қамтамасыз ету

13.1. Бөлімдердің жұмысын ұйымдастыру тікелей олардың басшыларымен қамтамасыз етіледі.

13.2. Олардың міндеттері мен функциялары айқындалатын бөлімдер туралы ережелерді бөлім басшылары әзірлейді, персоналды басқару және мемлекеттік-құқықтық жұмыстар бөлімімен келісіледі және Аппарат басшысының бұйрығымен бекітіледі.

13.3. Аппарат бөлімдері басшылары мен қызметкерлерінің лауазымдық өкілеттіктерін айқындайтын лауазымдық нұсқаулықтарды бөлім басшылары әзірлейді, персоналды басқару және мемлекеттік-құқықтық жұмыстар бөлімімен келісіледі және Аппарат басшысының бұйрығымен бекітіледі.

13.4. Аудан әкімі орынбасарларының, Аппарат басшысының, селолық округ әкімдерінің мінездемелеріне аудан әкімі қол қояды.

Бөлім басшыларының мінездемелеріне аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарлары қол қояды.

13.5. Аудан әкімінің, оның орынбасарларының, Аппарат басшысының және аппарат қызметкерлерінің жұмыс істейтінін растайтын анықтамаға Аппарат басшылығы қол қояды.

 

14. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алуға және оларды жоюға арналған жұмыстарды атқару

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алуға және оларды жоюға арналған жұмыстарды атқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» және 2014 жылғы 11 сәуірдегі «Азаматтық қорғау туралы» Заңдарына сәйкес жүзеге асырылады, Ұйымдастыру бөлімінің жауапты маманымен қамтамасыз етіледі.

 

15. Ақпараттық технологияларды басқару және мемлекеттік қызметтерді мониторингілеу

Ақпараттандыру және «электрондық үкімет» саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және қызметті мемлекеттік реттеу, мемлекеттік қызметтерді көрсету саласындағы қоғамдық қатынастар Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы «Ақпараттандыру туралы» және 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңдарына сәйкес жүзеге асырылады, сондай-ақ Ұйымдастыру бөлімі:

- инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды үйлестіруді және бірыңғай әдісті, жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметтерді көрсетуін автоматтандыратын ақпараттық жүйелерді енгізуді және пайдалануды қамтамасыз етеді;

- мемлекеттік мекемелердің ақпараттық жүйелерді құру және пайдалану тәртібін, сондай-ақ осы ақпараттық жүйелерді қолдану арқылы электрондық қызметтер мен функцияларды көрсету тәртібін айқындайды;

- Аппараттың интернет-ресурсының ашықтығы және қолжетімділігі, сондай-ақ оларға мемлекеттік қызметтер стандарттары мен электрондық қызметтерді көрсету регламенттерін және нұсқаулықтарды орналастыру деңгейіне мониторинг жүргізеді;

- ай сайынғы негізде мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдеріне мониторинг жүргізеді.

- Аппарат басшылығына мемлекеттік қызметтерді көрсетудің жай-күйі туралы ақпаратты ұсынады.   

- мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерін жиі бұзатын мемлекеттік органдардың басшыларын тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыныс енгізеді.

 

16. Қаржылық қамтамасыз ету

16.1. Аппаратты қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Қаржылық қызмет Қазақстан Республикасының Бюджет кодексімен, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы нормативтік құқықтық актілермен, бухгалтерлік есеп және мемлекеттік сатып алу туралы ережемен, өзге де нормативтік актілермен реттеледі.

16.2. Бухгалтерлік есеп және мемлекеттік сатып алу бөлімінің негізгі міндеті Аппараттың қаржылық жағдайы, қызмет нәтижелері және қаржылық жағдайдағы өзгерістер туралы толық және дұрыс ақпараттарды ұсыну болып табылады:

1) нормативтік құқықтық актілер және басқа да құжаттар негізінде бюджетті жоспарлау, бюджет қаражатының бекітілген көлемін пайдалану арқылы тікелей және түпкілікті жақсы нәтижелерге қол жеткізу немесе бюджет қаражатының аз көлемін пайдалану жолымен тікелей және түпкілікті жақсы нәтижелерге қол жеткізу қажеттігін ескере отырып, бюджетті әзірлеу және атқару;

2) бухгалтерлік есеп шоттарында барлық жүзеге асырылатын шаруашылық операциялардың көрсетілуін бақылау, жедел ақпаратты беру, белгіленген мерзімдерде қаржылық есептілікті құру, мемлекеттік сатып алуға жұмсалатын ақшаны оңтайлы және тиімді пайдалану;  

3) міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес берілген рұқсаттар шегінде міндеттемелерді қабылдау, қаржыландыру жоспарының орындалуын, ұйымдармен, мемлекеттік мекемелермен және тұлғалармен есеп айырысулардың жай-күйін бақылау, ақшалай қаражат пен материалдық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету, кәсіпорындармен, мекемелермен бекітілген жеке қаржыландыру жоспарларын атқару процесінде туындайтын есеп айырысуларды мерзімінде жүргізу, қазынашылық органдарымен өзара іс-қимыл жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру.   

16.3. Материалдық құндылықтарды есепке алу материалдарды, негізгі құралдарды және аз құнды құрал-жабдықтарды есепке алу кітабын жүргізу, материалдық құндылықтарға түгендеу жүргізу және оның нәтижелерін уақтылы және дұрыс айқындау арқылы жүзеге асырылады.

16.4. Жалақыны есептеуді жүзеге асыру, қызметкерлердің табыс салығын ұстап қалу бойынша жеке шоттарын, жинақтаушы зейнетақы қорларына жарналарды есепке алу карточкаларын жүргізу жүзеге асырылады.

 

17. Аппараттың жұмыс регламентін сақтауға жауаптылық

17.1. Аудан әкімінің орынбасарлары, Аппарат басшысы, бөлім басшылары, селолық округ әкімдері, атқарушы органдардың бірінші басшылары, Аппарат қызметкерлері осы Регламенттің тармақтарын бұзғаны үшін жауапты болады.

17.2. Аппарат қызметкері өзіне жүктелген лауазымдық міндеттерді (соның ішінде қызмет тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша) орындамағаны және тиісті дәрежеде орындамағаны, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны, қызметтік тәртіпті және қызметтік этиканы бұзғаны, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мемлекеттік қызметте болумен байланысты шектеулерді сақтамағаны үшін оған мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға сәйкес келесідей тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін:

1) ескерту;

2) сөгіс;

3) қатаң сөгіс;

4) қызметке толық сәйкес еместігі туралы ескерту;

5) лауазымын төмендету;

6) атқарып жүрген лауазымынан босату.